• Home
 • Posts RSS
 • Comments RSS
 • Edit
 • Hukum mengucapkan Merry Christmas

  Sunday, January 2, 2011


  Mengucapkan Merry Christmas (Selamat Natal) atau perayaan keagamaan mereka lainnya kepada orang-orang kafir adalah haram hukumnya menurut kesepakatan para ulama(ijma).

  Hal ini sebagaimana dinukil dari Ibn al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ahkam Ahl adz-Dzimmah, beliau berkata: Adapun mengucapkan selamat berkenaan dengan syiar-syiar kek...ufuran yang khusus bagi mereka adalah haram menurut kesepakatan para ulama, seperti mengucapkan selamat terhadap hari-hari kebesaran mereka dan puasa mereka, walau sekadar mengucapkan, Semoga Hari raya anda diberkati atauanda yang diberikan ucapan selamat berkenaan dengan perayaan hari besarnya itu dan semisalnya.

  Perbuatan ini, kalaupun orang yang mengucapkannya dapat lari dari kekufuran, maka dia tidak akan lari dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Ucapan semacam ini setara dengan ucapannya terhadap perbuatan sujud terhadap salib bahkan lebih besar dari itu dosanya di sisi Allah. Dan amat dimurka lagi bila memberikan selamat atas minum-minum khamar, membunuh jiwa, melakukan perzinaan dan sebagainya. Banyak sekali orang yang tidak sedikitpun tersisa kadar keimanannya, yang terjatuh ke dalam hal itu sementara dia tidak sedar betapa buruk perbuatannya tersebut. Jadi, barang siapa yang mengucapkan selamat kepada seorang hamba karena melakukan suatu maksiat, bid抋h atau kekufuran, maka bererti dia telah menghadapi kemurkaan Allah dan kemarahan-Nya.

  Mengenai kenapa Ibn al-Qayyim sampai menyatakan bahawa mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir berkenaan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan mereka haram dan posisinya demikian,kerana hal itu mengandungi persetujuan terhadap syiar-syiar kekufuran yang mereka lakukan dan meredhai hal itu dilakukan mereka sekali pun dirinya sendiri tidak rela terhadap kekufuran itu, akan tetapi adalah HARAM bagi seorang Muslim meridhai syiar-syiar kekufuran atau mengucapkan selamat kepada orang lain berkenaan dengannya karena AllahTaala tidak meredhai hal itu, sebagaimana dalam firman-Nya.

  Ertinya: 揓ika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meredhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meredhai bagimu kesyukuranmu itu.:� [Az-Zumar:7]

  Ertinya : 揚ada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu jadi agamamu.� [Al-Ma`idah :3]

  Jadi, mengucapkan selamat kepada mereka berkenaan dengan hal itu adalah haram, baik mereka itu rakan-rakan sepejabat dengan kita seorang (Muslim) ataupun tidak.

  Bila mereka mengucapkan selamat berkenaan dengan hari-hari besar mereka kepada kita, maka kita tidak boleh menjawabnya karena hari-hari besar itu bukanlah hari-hari besar kita. Juga kerana ia adalah hari besaryang tidak diredhai Allah Taala; baik disebabkan perbuatan mengada-ada ataupun disyariatkan di dalam agama mereka akan tetapi hal itu semua telah dihapus oleh Din-ul-Islam yang dengannya Nabi Muhammad Shallallhu慳laihi Wa Sallam diutus Allah kepada seluruh makhluk. Allah Taala berfirman.

  Artinya : 揃arang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi�. [AliImran:85]

  Kerana itu, hukum bagi seorang Muslim yang memenuhi undangan mereka berkenaan dengan hal itu adalah HARAM kerana lebih besar dosanya berbanding mengucapkan selamat kepada mereka berkenaan dengannya. Memenuhi undangan tersebut mengandung makna 慽kut serta抌ersama mereka di dalamnya.

  Demikian pula, haram hukumnya bagikaum Muslimin menyerupai orang-orang Kafir, seperti mengadakan majlisatau pesta-pesta berkenaan dengan hari besar mereka tersebut, salingmemberi hadiah, membagi-bagikan manisan, hidangan makanan dan semisalnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallhu 慳laihi Wa Sallam,

     Ertinya : 揃arangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk sebahagian dari Mereka�. [Hadits Riwayat Abu Daud]

  Syaikhul Islam, Ibn Taimiyah berkata di dalam kitabnya Iqtidl` ash-Shirth al-Mustaqm, Mukhlafah Ashhb al-Jahm:

  Menyerupai mereka di dalam sebahagian hari-hari besar mereka akan menyebabkan timbulnya rasa senang di hati mereka atas kebatilan yang mereka lakukan, dan barangkali hal itu membuat mereka mencari-cari kesempatan (dalam kesempitan) dan menghinakan kaum lemah (iman). Dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari hal itu, maka dia telah berdosa, baik melakukannya kerana berbasa-basi, ingin mendapatkan simpati, rasa malu atau sebab-sebab lainnya kerana ia termasuk bentuk peremehan (penghinaan) terhadap Dinullah dan merupakan sebab hati orang-orang kafir menjadi kuat dan bangga terhadap agama mereka.

  Kepada Allah kita memohon agar memuliakan kaum Muslimin dengan Din mereka,menganugerahkan kemantapan hati dan memberikan pertolongan kepadamereka terhadap musuh-musuh mereka, sesungguh Dia Maha Kuat lagi MahaPerkasa.

  [Disalin dari Majmu Fatwa Fadllah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Jilid.III, h.44-46, No.403]

  [url=http://www.menj.org/islam/hukum-mengucapkan-selamat-hari-natal/]http://www.menj.org/islam/hukum-mengucapkan-selamat-hari-natal/[/url] [/quote]

  Sempena hari natal ini,marilah kita bersama-sama baca artikel pasal hukum mengucapkan merry christmas.

  TAKBIR!!!!!!!

  0 comments:

  Post a Comment